Church at Thingvellir

Thingvellir National Park, Iceland - March 2015